Sivun toiminnot

Liikenne ja liikennesuunnittelu

Liikenne on alueen toiseksi suurin hiilidioksidipäästöjen lähde. Yksityisautoilun ja kaupallisen liikenteen osuus liikenteen päästöistä on 85 %. Keinoja liikenteen päästöjen vähentämiseen ovat julkisen ja kevyen liikenteen osuuksien kasvattaminen sekä ajoneuvokaluston polttoaineenkulutuksen vähentäminen ja uusiutuvien polttoaineiden hyödyntäminen. Julkisen ja kevyen liikenteen osuuden kasvattaminen edellyttää mm. raideliikenneverkon tehostamista, poikittaisliikenteen parantamista, liityntäpysäköintimahdollisuuksien parantamista ja uusien palvelurakennusten sijoittamista hyvien julkisten ja kevyeen liikenteen yhteyksien ulottuville. Joukkoliikenteen houkuttelevuutta lisätään lisäksi mm. kehittämällä joukkoliikennelinjoja, työsuhdematkalippuetuutta, aikatauluinformaatiota, kutsuohjattua liikennettä sekä pitämällä lippujen hinnat kilpailukykyisinä.

Toimenpide-ehdotukset

Liikennesuunnittelu: Raideliikenneverkkoa parannetaan ja vahvistetaan poikittaisliikennettä. Selvitetään mahdollisuutta rakentaa pikaraitiotie. Uusilla alueilla painotetaan raideliikennettä ja niiden lähiasemien kaavoitusta, varataan suoria kevyenliikenteen reittejä alueiden sisälle ja välille. Olemassa olevaa pyörätieverkostoa parannetaan ja pyörien paikoitus otetaan huomioon asemakaavoituksessa. Palvelurakennukset keskitetään hyvien kulkuyhteyksien päähän. (Toimenpide 42)

Joukkoliikenne: Parannetaan joukkoliikenteen palvelutasoa pitämällä lippujen hinnat kilpailukykyisinä, nopeuttamalla raideliikennettä ja parantamalla sen täsmällisyyttä, lisäämällä liityntäpysäköintiä, työsuhdematkalippuetuutta, kutsuohjattua liikennettä ja aikatauluinformaatiota. Vähennetään joukkoliikenteen polttoaineenkulutusta kokeilemalla biodieselin, hybridibussien ja johdinautojen käyttöä ja antamalla ajotapakoulutusta (Toimenpiteet 44-46)

Muu liikenne: Edistetään autojen yhteiskäyttöä, kehitetään kävelykeskustaa ja pyöräteitä. Luodaan ympäristövyöhyke ja rajoitetaan raskaiden ajoneuvojen käyttöä keskustassa. Vähennetään kaupungin omien autojen ja työkoneiden päästöjä. Pyritään kaksinkertaistamaan pyöräliikenteen osuus kaikista matkoista vuoteen 2015 mennessä. (Toimenpiteet 43, 47-50)

Keskustele liikenteestä ja liikennesuunnittelusta!